مارس 2, 2020

رقص یک هنر است

رقص هم یک هنر است. مثل موسیقی، بازیگری، نقاشی و.. همانطور که یک بازیگر به عنوان یک هنرمند، هنر خود را در فیلم به نمایش میگذارد […]