رقص یک هنر است

رقص هم یک هنر است. مثل موسیقی، بازیگری، نقاشی و.. همانطور که یک بازیگر به عنوان یک هنرمند، هنر خود را در فیلم به نمایش میگذارد […]