دلنوشته يك پناهنجو، دلم برای هویتم تنگ شده

دلم برای هویتم تنگ شده برای چیزی که ثابت کند هستم برای انسان بودن و جز امار به حساب امدن خیلی ساله که من وجود ندارم […]