نرگس جلالی

عضو هیات مدیره

کنشگر مدنی و حقوق کودکان


زهرا عزیزی

کنشگر حقوق بشر


سونیا محسنی

کنشگر مدنی (ایالات متحده)


دکتر سوگند نورانی

عضو هیات مدیره

دکتر جراح عمومی


شبنم اسداللهی

عضو هیئت مدیره