نرگس جلالی

عضو هیات مدیره

کنشگر مدنی و حقوق کودکان


زهرا عزیزی

کنشگر حقوق بشر


سونیا محسنی

کنشگر مدنی (ایالات متحده)


دنیا نصیری زرقانی

عضو هیات مدیره

فعال حقوق زنان و کنشگر سیاسی


شبنم اسداللهی

عضو هیئت مدیره