بانو نزهت موسوی

پیشکسوت سازمان زنان ایران


مسئول کمیته حقوقی سازمان زنان آغاجاری در سال 1349، دبیر سازمان زنان و مسئول کمیته پیکار با بیسوادی و مدیر عامل خیریه فرح پهلوی در امیدیه

دکتر ملیحه روزبه

عضو هیات مدیره

کنشگر مدنی و حقوق زنان


روزیتا منطقی

عضو هیات مدیره

کنشگر مدنی و حقوق زنان


فاطمه مینایی

کنشگر مدنی (آمریکا)


مهنوش بختیاری

نویسنده و کنشگر حقوق انسانها


دکتر پری صباحت

کنشگر مدنی و حقوق زنان

کنشگر مدنی (آمریکا)


زهرا عزیزی

سیما تاج دینی

کنشگر حقوق زنان


نثا نقشبندی

کنشگر مدنی و حقوق زنان


یاسمین فروزانمهر

کتی صباحت

عضو


شهناز پروانه

شهرزاد فروزانمهر

سارا امید

کنشگر مدنی و حقوق زنان


نیلوفر ملک زاده

عضو

آرشیتکت