سازمان زنان ایران با افتخار در هر جای دنیا در هر زمانی در خدمت زنان آزاده ایران زمین خواهد بود