سازمان زنان ایران در سال ۱۳۴۵ تشکیل شد. مجمعی مرکب از ۵۰۰۰ تن از زنان ایران، که با باورها و پیشینه های گوناگون از سراسر ایران گرد هم آمده بودند، درپی گفت و گوها و تبادل نظرهای ممتد تشکیل این سازمان را تأیید کردند. شورای عالی انجمن زنان ایران، به ریاست عالیه شاهدخت اشرف پهلوی، یک گروهی مشورتی پنجاه نفره را مأمور تشکیل این مجمع کرده بود. رسالت وهدف نهائی سازمان زنان ایران آن گونه که در ماده اول اساسنامه آن آمده :

«ارتقاء سطح دانش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان ایران و افزایش آگاهی آنان نسبت به حقوقشان در خانواده و آزادی ها و مسئولیت هایشان در زندگی اجتماعی و اقتصادی است.»

فعالیت های سازمان زنان ایران در طول دوران

دل نوشته های اخیر